ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Pracodawcy użytkownicy

W ramach 227 kontroli objęto badaniem 213 pracodawców użytkowników, u których pracę tymczasową wykonywało 10,6 tys. osób, w tym 7,6 tys. (71%) na podstawie umów cywilnoprawnych. Kontrolowani pracodawcy prowadzili działalność gospodarczą głównie w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (55%), handel i naprawy (17%) oraz transport i gospodarka magazynowa (9%).


Diagnoza

Naruszenia przepisów stwierdzone u pracodawców użytkowników dotyczą zarówno zagadnień prawnej ochrony pracy, jak i niezapewnienia osobom wykonującym pracę tymczasową bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kontrolując przestrzeganie przepisów dotyczących bhp, inspektorzy wykazali nieprawidłowości w co trzecim podmiocie objętym kontrolą. Wśród odnotowanych nieprawidłowości zwracają uwagę przypadki niezapewnienia odpowiednich szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niedostarczenia odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej (9% pracowników objętych sprawdzeniem).

W 26 podmiotach wykazano nieprzeprowadzenie lub niewłaściwe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Nieprzestrzeganie zakazu powierzania osobom wykonującym pracę tymczasową pracy szczególnie niebezpiecznej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy, dotyczyło 7% kontrolowanych.

Najczęstsze uchybienia z zakresu prawnej ochrony pracy to naruszenia przepisów o czasie pracy, które odnotowano na podobnym poziomie jak w latach poprzednich (obejmujące np. zatrudnienie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, naruszenie przepisów o odpoczynku lub niezapewnienie dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy).

Wykazano nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy wobec 13% pracowników objętych kontrolą. Ewidencji czasu pracy nie prowadzono w 5 podmiotach, natomiast 13 pracodawców użytkowników prowadziło ją nierzetelnie.

Podczas 11 kontroli inspektorzy wykazali nieprzestrzeganie przez pracodawców użytkowników obowiązku informowania organizacji związkowych o zamiarze powierzenia pracy pracownikom tymczasowym.

Ponadto na podstawie badania faktycznych warunków wykonywania pracy wykazano, że w 32 podmiotach osoby skierowane przez agencję do prac tymczasowych na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczyły prace w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Zastrzeżenia inspektorów pracy dotyczyły 47% sprawdzonych umów.

Wykres. Pracodawcy użytkownicy

Responsive image

Zaobserwowano także przypadki celowego korzystania z usług podmiotów działających nielegalnie, świadczących usługi agencji pracy tymczasowej. Jednym z motywów korzystania z pracy osób skierowanych przez nielegalną agencję pracy tymczasowej jest możliwość powierzania tym osobom prac szczególnie niebezpiecznych, tj. prac zakazanych pracownikom tymczasowym, tym bardziej że katalog tych prac jest bardzo szeroki i ma charakter otwarty.

Nadal inspektorzy PIP ujawniali przypadki obchodzenia przepisu art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (określającego maksymalny czas wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika) poprzez kierowanie osoby do pracy tymczasowej w tym samym podmiocie kilkakrotnie po kolei przez różne agencje zatrudnienia. Taka praktyka powoduje często, że pracownicy tymczasowi świadczą pracę niewyczerpującą wymogów definicji pracy tymczasowej, określonej w art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – tj. w rzeczywistości pracę o charakterze stałym. Pracodawcy użytkownicy korzystają w ten sposób nawet przez wiele lat z pracy tych samych pracowników tymczasowych, bez konieczności zwiększenia własnego zatrudnienia.

Stan prawny na 31.12.2016 r.