UMOWA O PRACĘ

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu dotyczy tylko umów terminowych. Takimi umowami są umowa na okres próbny i umowa na czas określony. Umowy te ulegają rozwiązaniu z upływem czasu, na który zostały zawarte, tj. z dniem określonym w umowie jako zakończenie stosunku pracy.

ZMIANA UMOWY O PRACĘ

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej i może być dokonana:

  • za porozumieniem stron – pracodawca i pracownik muszą wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy określając datę, od której zmiana ta będzie obowiązywać;
  • przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub/i płacy.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracodawca zaproponował pracownikowi na piśmie nowe warunki. W przypadku otrzymania wypowiedzenia zmieniającego pracownik może:

  • złożyć oświadczenie o przyjęciu proponowanych warunków - po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywać go nowe warunki;
  • złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków przed upływem połowy okresu wypowiedzenia - po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę ulega rozwiązaniu;
  • nie składać żadnego oświadczenia, co będzie równoznaczne z przyjęciem nowych warunków - po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywać go nowe warunki.