UMOWA O PRACĘ

Wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Dodatkowo, gdy z pracownikiem została zawarta umowa na czas nieokreślony, pracodawca powinien wskazać:

 • przyczyny uzasadniające wypowiedzenie,
 • pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.

Przy wypowiadaniu umowy o pracę, obowiązują ustalone w Kodeksie pracy okresy wypowiedzenia. Okres ten zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i rodzaju umowy o pracę:

 1. umowa na okres próbny:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 2. umowy na czas nieokreślony i określony:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż
   6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej
   6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej
   3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Należy więc pamiętać, że jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu (przy jednomiesięczym okresie wypowiedzenia) zostanie złożone np. 3 października, to okres wypowiedzenia skończy się dopiero z dniem 30 listopada.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, nazywane rozwiązaniem natychmiastowym, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z chwilą dojścia do wiadomości strony w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chyba że została wskazana data późniejsza.

Podobnie jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie oraz pouczyć o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.

Przepisy pozwalają na rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kp) w razie:

 1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. porzucenia pracy),
 2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

W myśl art. 53 § 1 Kp pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym w dwóch przypadkach:

 1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  • a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
  • b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić:

 • w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;
 • po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.