UMOWA O PRACĘ

Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy lub umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

W przypadku jeśli pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy lub umów na czas określony przez okres dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów jest większa niż trzy, to odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony uważa się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


Powyższych limitów nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Oznacza to, że zawarcie jednej z wyżej wymienionych umów może nastąpić tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie obie te przesłanki.

W umowie o pracę zawartej we wskazanych wyżej sytuacjach, należy określić cel lub okoliczności danego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, o zawarciu takiej umowy o pracę wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika – art. 281 pkt 1a Kp.


UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Umowę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Można ją zawrzeć na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Co do zasady umowa na okres próbny jest jednorazowa. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Umowę o pracę można rozwiązać stosując sposoby określone w art. 30 § 1 Kp, tj.:

  1. na mocy porozumienia stron;
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Porozumienie stron jest najprostszym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Może być zawarte w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Warunkiem koniecznym jest zgoda pracodawcy i pracownika na taki tryb rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, umowa rozwiąże się w terminie ustalonym przez strony.