PRACA TYMCZASOWA

WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Pracodawca użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu ponosi odpowiedzialność za wykroczenia z tytułu:

 • niezapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wykonywania pracy tymczasowej lub niewyposażenia stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności;
 • niewypełnienia uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy, w tym:
  • niedostarczenia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
  • niezapewnienia pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych;
  • niezapewnienia przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego;
  • niezapewnienia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy;
  • niepoinformowania pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  • niewypełnienia innych obowiązków uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej, związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego;
 • korzystania z pracy pracownika tymczasowego, powierzając mu wykonywanie pracy:
  • szczególnie niebezpiecznej - w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
  • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
  a także z tytułu:
 • przekroczenia maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej;
 • nieprowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • uniemożliwienia pracownikowi tymczasowemu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy przewidziano również w stosunku do agencji zatrudnienia, jeżeli kieruje pracownika tymczasowego do wykonywania pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej - w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
 • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 • powodującej przekroczenie dopuszczalnych limitów pracy tymczasowej.

WAŻNE!

Możliwość ukarania danego podmiotu następuje w wyniku kontroli inspektora pracy, który nakłada karę grzywny w drodze postępowania mandatowego lub kieruje wniosek o ukaranie do właściwego sądu karnego.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika tymczasowego zagrożone są kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU PRACY TYMCZASOWEJ

Od dnia 1 czerwca 2017 r. pracownik tymczasowy, czyli wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, może dochodzić roszczeń na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy, czyli ma prawo wyboru sądu właściwego miejscowo do rozpatrzenia jego sprawy.

Zgodnie z art. 461 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd:

 • właściwości ogólnej pozwanego (miejsce zamieszkania pozwanego);
 • w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana;
 • w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Natomiast osoby wykonujące pracę tymczasową w oparciu o umowy cywilnoprawne mogą dochodzić roszczeń przed sądem cywilnym.

REGULACJE PRAWNE

Zatrudnianie pracowników tymczasowych regulują przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 360 ze zm.).