PRACA TYMCZASOWA

ROZWIĄZANIE UMOWY Z PRACOWNIKIEM TYMCZASOWYM

Co do zasady umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Ponadto umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się w drodze wypowiedzenia, jeżeli w treści umowy zawartej pomiędzy agencją zatrudnienia a pracownikiem tymczasowym przewidziano możliwość wcześniejszego jej rozwiązania przez każdą ze stron: W przypadku gdy umowa o pracę tymczasową zawiera prawo do jej wypowiedzenia zastosowanie znajdą przepisy o długości okresów wypowiedzenia, tj.:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym możliwie jest także w innym trybie, tj.:

 • za porozumieniem stron,
 • bez wypowiedzenia.

Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika

Pracodawca użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. W celu zwolnienia takiego pracownika pracodawca użytkownik zawiadamia agencję na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania przez danego pracownika pracy tymczasowej. Zawiadomienie powinno zostać złożone w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy. Pracodawca użytkownik nie jest zobowiązany do podania przyczyny takiej rezygnacji.

Ważne!

Od 1 czerwca 2017 r. umowa o pracę z pracownicą tymczasową, która miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży - ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu. Warunkiem przedłużenia jest co najmniej 2 miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

OBOWIĄZKI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ (PRACODAWCY) i PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA

Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca zobowiązana jest do wypełniania obowiązków wynikających z zawartego stosunku pracy, za wyjątkiem tych, które należą do pracodawcy użytkownika, tj.:

 • zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
 • udostępnienie pracownikowi tymczasowemu urządzeń socjalnych na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
 • prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, określającej rozpoczęcie i zakończenie wykonywania takiej pracy w okresie 36 kolejnych miesięcy;
 • dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych;
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ;
 • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy;
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz poinformowanie pracowników tymczasowych o tym ryzyku;
 • wypłacanie należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową w zakresie ustalonym z agencją pracy tymczasowej.

Ważne!

Od dnia 1 czerwca 2017 r. na agencji pracy tymczasowej ciąży obowiązek przekazania pracownikowi tymczasowemu niezbędnych danych kontaktowych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, umożliwiających mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej obejmujących:

 • adres miejsca kontaktu;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej;
 • dni i przedział godzinowy, kiedy możliwy jest taki kontakt. Informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej.