PRACA TYMCZASOWA

Pracodawca użytkownik

– w ramach procedury zatrudnienia tymczasowego ma obowiązek poinformowania agencji zatrudnienia o:
 • wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawić do wglądu treść tych regulacji;
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej, czyli o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia pracy tymczasowej przy pracach tego samego rodzaju co wykonywane przez zwolnionego z pracy stałego pracownika pracodawcy użytkownika.

Przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, agencja oraz pracodawca użytkownik uzgadniają również:

 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika od agencji pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, innych niż obowiązki wynikające z przepisów);
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową ;
 • sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego.

Ważne!

O treści tych uzgodnień, agencja pracy tymczasowej zawiadamia na piśmie osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej - przed zawarciem z nią umowy o pracę.

UMOWA O PRACĘ PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO I JEJ ELEMENTY

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym powinna zostać zawarta na piśmie. Jeżeli agencja pracy tymczasowej nie dopełniła tego obowiązku, wówczas powinna potwierdzić pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej warunki zawartej ustnie umowy o pracę, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym powinna określać:
 • strony umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • wskazywać pracodawcę użytkownika;
 • ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej;
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, miejsce wykonywania pracy tymczasowej;
 • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Limity pracy tymczasowej - maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, a pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego również przez ten sam okres, czyli łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

W przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika - okres skierowania pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 36 miesięcy, a pracodawca użytkownik może korzystać z pracy takiego pracownika tymczasowego również przez taki sam okres.

Ważne!

Analogiczne limity dotyczą wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów cywilnoprawnych stosowanych naprzemiennie z umowami o pracę.