RODZAJE ZATRUDNIENIA

Przedsiębiorca zlecający pracę ma obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę przepracowanych godzin przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Prawa do minimalnej stawki godzinowej nie będą m.in. miały osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje im z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się także do umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, czy umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynku lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usług są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło nie podlegają przepisom o minimalnej stawce godzinowej i ich wynagrodzenie stanowi kwotę, na którą umówiły się strony umowy.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dla zleceniobiorców (przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług) obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

Przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Warto pamiętać, że gdy płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, z którą np. zawarł umowę nazwaną umową o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniającego bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie została zawarta umowa zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprawniona jest do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

SAMOZATRUDNIENIE

Osobą samozatrudnioną nazywana jest osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą – jako przedsiębiorca – na własny rachunek, na własną odpowiedzialność oraz własne ryzyko.

Przedsiębiorca nie korzysta z uprawnień przysługujących pracownikom, takich jak np. urlop wypoczynkowy, prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą i osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy (samozatrudnienie) mają prawo do minimalnej stawki godzinowej za wykonanie zlecenia lub świadczenie usług.

Ważne jest jedynie to czy zawierana umowa jest umowa zlecenia lub umową o świadczenie usług, a nie np. umową o dzieło. W przypadku umów o dzieło, przepisy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym nie mają zastosowania, zaś strony takiej umowy dowolnie określają należne wykonawcy dzieła wynagrodzenie.