RODZAJE ZATRUDNIENIA

Zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach typowych dla stosunku pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy oraz może być podstawą wniesienia do sądu pracy powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Do umów cywilnoprawnych najczęściej występujących w sytuacji świadczenia pracy należy umowa zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umowa o świadczenie usług (art. 750 Kc) oraz umowa o dzieło (art. 627 Kc).

UMOWA ZLECENIA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Umowa zlecenie, czy umowa o świadczenie usług to umowy o wykonanie określonej czynności prawnej lub świadczenie innych usług w warunkach braku podporządkowania zleceniobiorcy kierownictwu dającemu zlecenie.

Strony umowy ustalają rodzaj czynności, ich zakres, ramy organizacyjne oraz ewentualne wynagrodzenie. Czynności i usługi nie muszą być wykonywane osobiście przez przyjmującego zlecenie. Cechą charakterystyczną tak dla umów zlecenia, jak i umów o świadczenie usług jest wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie.

Osoba wykonująca pracę na podstawie tych umów powinna udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie.

Przyjmujący zamówienie w umowie zlecenia (umowie o świadczenie usług) nie bierze na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania.

UMOWA O DZIEŁO

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy wzajemnej - świadczący pracę na podstawie tej umowy zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, czyli osiągnięcia danego zindywidualizowanego rezultatu, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy zarówno materialnej (np. mebla), jak i niematerialnej (np. zaprojektowanie strony internetowej); może także polegać na dokonaniu zmian w rzeczy już istniejącej, jej naprawieniu, przerobieniu lub uzupełnieniu albo na rozbudowie rzeczy, połączeniu z innymi rzeczami, dodaniu części składowych lub przynależności. Nie powinno być uznane z dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła.

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło jest odpowiedzialnością za rezultat. To on ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady fizyczne lub prawne wykonywanego dzieła.

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Wynagrodzenie osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług powinno być tak ustalone, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

W 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) nie mogą zrzec się prawa do minimalnego wynagrodzenia lub przenieść go na inną osobę. Wypłata minimalnego wynagrodzenie powinna być dokonywana w formie pieniężnej. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, minimalne wynagrodzenie należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu.

W celu przestrzegania powyższej stawki został nałożony obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi.

Sposób potwierdzania liczby godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług powinien zostać określony w umowie. Jeśli nie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym wypłatę.

Przedsiębiorca zlecający pracę ma obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę przepracowanych godzin przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.