Obowiązki pracodawcy cd.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

Podstawowe obowiązki pracodawcy określone w art. 94 Kodeksu pracy:

 1. Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
 2. Organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia.
 6. Ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 7. Stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.
 8. Zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników.
 9. Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy.
 10. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 11. Przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 12. Wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Do innych powinności pracodawcy określonych w przepisach Kodeksu pracy należą m.in.:

 • o informowanie w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy (art. 942 Kp);
 • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 Kp);
 • przestrzeganie przepisów o czasie pracy (m.in. art. 129, art. 151 Kp);
 • coroczne udzielanie urlopów wypoczynkowych (art. 14, art. 152 Kp);
 • przestrzeganie zasad ochrony pracy kobiet (m.in. art. 176, art. 177 Kp) oraz pracowników młodocianych (art. 202, art. 204 Kp).

OBOWIĄZKI PRACODAWCA ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM STOSUNKU PRACY

 1. Wypłacić świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy np. odprawy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wydać świadectwo pracy (art. 97 Kp).

OBOWIĄZKI PRACODAWCY Z ZAKRESU BHP

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany (art. 207 Kp):

 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;