LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy z państw trzecich, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce – wg wybranych sekcji PKD

Stwierdzając powierzenie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom z państw trzecich, inspektorzy pracy wykazywali przede wszystkim brak wymaganego zezwolenia na pracę (90% cudzoziemców nielegalnie świadczących pracę) oraz pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (10%).

Legalność zatrudnienia cudzoziemców z państw trzecich

Obok problematyki legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy bada także zagadnienia dotyczące ochrony przestrzegania praw pracowniczych cudzoziemców.

Również w tym obszarze odnotowano znaczny wzrost liczby nieprawidłowości. Kontrola co trzeciego podmiotu ujawniła nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (dotyczące np. szkoleń z zakresu bhp, badań lekarskich oraz wyposażenia i stosowania środków ochrony indywidualnej). Badając problematykę prawnej ochrony pracy obcokrajowców (obejmującą np. przestrzeganie przez pracodawców przepisów o czasie pracy, urlopach wypoczynkowych, dodatkowym wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe) – nieprawidłowości wykazano w 17% kontrolowanych podmiotów.

Wykres. Przestrzeganie praw pracowniczych cudzoziemców

Wypełniając zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z innymi organami i służbami, w tym ze Strażą Graniczną, wojewodami, powiatowymi urzędami pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.