Wydawnictwa - Pracuję legalnie!

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracodawcę w zakresie bhp – w tym obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pierwszej pomocy, utworzenia służby bhp, analizowania przyczyn wypadków przy pracy. Zaprezentowano także zasady odpowiedzialności wykroczeniowej.


Prawa pracownika w zakresie bhp Luiza Kotowska, ulotka 12 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracownika w zakresie bhp – w tym konieczność poddawania się szkoleniom i badaniom lekarskim, dbałość o właściwy stan maszyn, procedurę powiadamiania przełożonego o wypadku.


Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne Luiza Kotowska, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zostały omówione najważniejsze różnice między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a na umowę zlecenie lub o dzieło.


Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy Ulotka 12 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce opisano obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, m.in. konieczność poddania badaniom lekarskim i szkoleniu bhp, informowanie o warunkach zatrudnienia i przestrzeganie zasady równego traktowania.


Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, których należyte spełnienie gwarantuje zgodne z prawem zakończenie współpracy. W ulotce opisano m.in. zasady sporządzania dokumentacji dla byłego pracownika, wypłacania odpraw i odszkodowań dla obu stron stosunku pracy.


Luiza Kotowska, Odpowiedzialność materialna pracownika, ulotka 20 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: maj 2018.

W ulotce zaprezentowano zasady odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych oraz za mienie powierzone, wyznaczania granicy szkody, współodpowiedzialności kilku osób za szkodę lub zmniejszenia i wyłączenia odpowiedzialności czy obniżenia odszkodowania.


Agnieszka Mamot, Pracownik młodociany, ulotka, 20 kolumn, wyd. 4, Warszawa, stan prawny: maj 2018.

Zasady zatrudniania pracowników w wieku 16-18 lat, szczególna ochrona, obowiązki stron, uprawnienia urlopowe młodocianego, prace dozwolone i wzbronione, łączenie pracy z nauką, przepisy o zatrudnieniu dzieci.