Wydawnictwa - Pracuję legalnie!

Legalność zatrudnienia Cudzoziemców Jarosław Cichoń, broszura 72 ss., wyd. 1, Warszawa, stan prawny: sierpień 2018.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby powierzyć pracę cudzoziemcowi? Jak uzyskać zezwolenie na zatrudnienie? Czy obcokrajowcy w Polsce mają takie same prawa pracownicze jak obywatele polscy? Jakie przywileje przysługują osobom posiadającym Kartę Polaka? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą w broszurze pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić obywateli obcych państw zgodnie z prawem.


Legalność zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców i pracowników Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracodawcę w zakresie bhp – w tym obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pierwszej pomocy, utworzenia służby bhp, analizowania przyczyn wypadków przy pracy. Zaprezentowano także zasady odpowiedzialności wykroczeniowej.


Praca w wakacje. Ulotka 12 kolumn, wyd. 7, Warszawa, stan prawny: maj 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w nowym layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. Ulotka zawiera informacje dla uczniów i studentów, którzy planują pracować w czasie wakacji, w tym zasady zatrudniania młodocianych oraz zawierania umów cywilnoprawnych i z agencją pracy tymczasowej.

Rozwiązywanie umów o pracę

Luiza Kotowska, Ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: kwiecień 2018 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki, w layoucie kampanii "Pracuję legalnie". W ulotce zaprezentowano zasady rozwiązywania umów o pracę i wynikające z tego obowiązki stron stosunku pracy, omówiono przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, warunki wypowiadania umów, wzajemne roszczenia. Zawiera przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.


Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w nowym layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracodawcę w zakresie bhp – w tym obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pierwszej pomocy, utworzenia służby bhp, analizowania przyczyn wypadków przy pracy. Zaprezentowano także zasady odpowiedzialności wykroczeniowej.


Prawa pracownika w zakresie bhp Luiza Kotowska, ulotka 12 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracownika w zakresie bhp – w tym konieczność poddawania się szkoleniom i badaniom lekarskim, dbałość o właściwy stan maszyn, procedurę powiadamiania przełożonego o wypadku.


Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne Luiza Kotowska, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zostały omówione najważniejsze różnice między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a na umowę zlecenie lub o dzieło.


Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy Ulotka 12 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce opisano obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, m.in. konieczność poddania badaniom lekarskim i szkoleniu bhp, informowanie o warunkach zatrudnienia i przestrzeganie zasady równego traktowania.


Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, których należyte spełnienie gwarantuje zgodne z prawem zakończenie współpracy. W ulotce opisano m.in. zasady sporządzania dokumentacji dla byłego pracownika, wypłacania odpraw i odszkodowań dla obu stron stosunku pracy.


Luiza Kotowska, Odpowiedzialność materialna pracownika, ulotka 20 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: maj 2018.

W ulotce zaprezentowano zasady odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych oraz za mienie powierzone, wyznaczania granicy szkody, współodpowiedzialności kilku osób za szkodę lub zmniejszenia i wyłączenia odpowiedzialności czy obniżenia odszkodowania.


Agnieszka Mamot, Pracownik młodociany, ulotka, 20 kolumn, wyd. 4, Warszawa, stan prawny: maj 2018.

Zasady zatrudniania pracowników w wieku 16-18 lat, szczególna ochrona, obowiązki stron, uprawnienia urlopowe młodocianego, prace dozwolone i wzbronione, łączenie pracy z nauką, przepisy o zatrudnieniu dzieci.